วิจัยทางการศึกษา

 • การนิเทศครูปฐมวัยแบบร่วมคิดร่วมทำโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • การศึกษาพฤติกรรมการบริหารจัดการชุดกิจกรรมค่ายโครงงานประวัติศาสตร์ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการนิเทศ “เพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทำ” ดาวน์โหลด
 • การศึกษาพฤติกรรมการสอนอ่านจับใจความของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • ผลการนิเทศการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้เทคนิคพาทีพาทำ ดาวน์โหลด
 • การศึกษารูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • ผลการนิเทศการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • การนิเทศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3 โดยใช้สื่อ Teacher’s Kit ดาวน์โหลด
 • ผลการนิเทศแบบคลินิกที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ การประเมินผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV) วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
 • การนิเทศพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: